รูปภาพ

รูปภาพ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ใบงานที่2

*                   ประวัติส่วนตัว 160808764.gif
ชื่อนามสกุล: เด็กหญิง อรวรรณ เซี่ยงหว่อง
ชื่อเล่น            :  พลอย  
เกิดวันที่         :  2 กรกฎาคม 2540
ที่อยู่               :  48 หมู่ 1 ตำบล คลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
                          รหัสไปรษณีย์ 70120     
คติประจำใจ  :  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
มีพี่น้อง         :   2 คน
ชอบดารา     :   แพนเค้ก และ แอน ทองประสม
ชอบสี          :   เขียว ฟ้า
ชอบผลไม้   :   แอปเปิ้ล ส้ม มะม่วง มะละกอ ทุเรียน
เบอร์โทร     :   080-4399978
E-mail         :   ploy860@gmail.com
เสนอ อาจารย์ พิทักษ์  คำแคว่น

ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
                 เพื่อให้การควบคุมดูแล แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  มีหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน
 อย่างเป็นขั้นตอนสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ
   นักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ สามารถปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและมีประสิทธิภาพและเพื่อใช้คะแนน
   ความประพฤติเป็นเกณฑ์พิจารณาดำเนินงาน และการลงโทษ หรือแก้ไขความประพฤติที่ไม่
   เหมาะสม ตลอดจนใช้เป็นการสร้างเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี ประพฤติชอบ จึงวาง
  ระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปนี้
  ๑.ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน
     พ.ศ.๒๕๕๓
  ๒.ในระเบียบนี้
       คำว่า  “นักเรียน”                     หมายถึง ผู้ศึกษาเล่าเรียนปัจจุบันในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
       คำว่า   “ ครู ”                           หมายถึง บุคลากรวิชาชีพปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้าน
                                                                     การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
                                                                     ผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
       คำว่า  “ โรงเรียน”                   หมายถึง โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
                                                                     อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี